turtle logo

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen freelance vertaalbedrijf Toucheguy (hierna: de vertaler) en de natuurlijke of juridische persoon die de vertaler de opdracht gegeven heeft (hierna: de opdrachtgever), met uitsluiting van de algemene voorwaarden of andersluidende voorwaarden in orders, bestelbonnen of dergelijke van de opdrachtgever tenzij de vertaler met de toepassing daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 1. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
  2. Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
  3. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd herroepen worden indien de vertaler de volledige tekst niet vooraf heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Vanaf dat moment is de opdrachtgever betalingsplichtig.
  4. Bij de totstandkoming van de overeenkomst levert de opdrachtgever aan de vertaler meteen alle documenten, bronnen, glossaria en andere materialen die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen is. Bij late levering van belangrijke materialen door de opdrachtgever zal de leveringstermijn stilzwijgend in gelijke mate met dat uitstel verlengd worden. De vertaler is in dat geval gerechtigd de opdracht alsnog te weigeren.
  5. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  6. De vertaler mag als opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler gegeven heeft, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen gegeven heeft te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde aan de vertaler verstrekt zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Wijziging of intrekking van opdrachten

  1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
  2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het onvertaalde gedeelte. Bovendien is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van het overeengekomen honorarium, met een minimum van € 50 om de administratiekosten te dekken. De vertaler stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
 3. Uitvoering van opdrachten, vertrouwelijkheid

  1. De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  2. De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar/zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal eventuele medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door die medewerkers.
  4. De vertaler kan geen aansprakelijkheid nemen voor fouten en gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.
 4. Termijn en tijdstip van levering

  1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra haar/hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te brengen.
  2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het programma de verzending heeft bevestigd.
 5. Honorarium en betaling

  1. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
  2. Alle bedragen worden vermeld in euro en exclusief Belasting over de toegevoegde waarde (BTW), tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen.
  3. Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  6. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de opdrachtgever worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft de vertaler het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd diens aanspraak tot schadeloosstelling.
  7. De vertaler heeft het recht, alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen, betaling in gedeelten te verlangen tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens item 5.iii hierboven niet nakomt, heeft de vertaler het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  8. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de vertaler aan haar/hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is zij/hij gehouden daartegen binnen de volgens het derde lid hierboven geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in artikel 5.iii gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 6. Klachten en geschillen

  1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de vertaler kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar/zijn betalingsverplichting binnen de gestelde termijn.
  2. Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
  3. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien hij/zij het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde doorgeleverd heeft.
 7. Aansprakelijkheid, vrijwaring

  1. De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor verlies of schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht en kan nooit meer bedragen dan € 2.000 per overeenkomst.
  2. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.
  3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de vertaler vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
  4. De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
  5. De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de vertaler geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
 8. Ontbinding

  1. De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan haar/zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. De vertaler kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar/hem toekomende vorderen.
  2. Indien de vertaler door omstandigheden die niet voor diens rekening komen niet meer aan diens verplichtingen kan voldoen, heeft zij/hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan diens verplichtingen voldaan heeft, is zij/hij gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, of andere omstandigheden waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen.
 9. Auteursrechten

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
  2. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Toepasselijk recht en inschrijving in het CVR

  1. De Engelstalige versie van deze Algemene voorwaarden prevaleert boven versies in andere talen.
  2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en vertaler wordt beheerst door Deens recht.
  3. Alle geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Deens rechter. De rechtbanken van Viborg zijn bevoegd.
  4. De vertaler is ingeschreven in Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) onder nummer DK 39039958.
Nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden: 22/11/2017.

bezoek ook onze webpagina's over ons, onze reizen enzovoort

we danken u voor uw keuze