turtle logo

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for alle juridiske forhold mellem freelanceoversættelsesvirksomheden Toucheguy (herefter oversætteren) og den fysiske eller juridiske person, der overdrager oversættelsen (herefter: klienten), med undtagelse af vilkår og betingelser eller forskellige betingelser i ordrer, købsordrer eller lignende brugt af kunden, medmindre oversætteren har aftalt dem udtrykkeligt og skriftligt.

 1. Tilbud, indgåelse af kontrakt

  1. Alle tilbud og tilbud fra oversætteren er lavet uden forpligtelse.
  2. Fra tidligere udtalelser, tilbud eller skitserede aftaler kan der ikke udledes rettigheder for fremtidige opgaver.
  3. Tilbud og angivne frister kan til enhver tid tilbagekaldes, hvis oversætteren ikke har set den fulde tekst på forhånd. Opgaver udføres, når der foreligger skriftlig accept fra kunden af ​​tilbudet fra oversætteren eller - hvis der ikke er afgivet tilbud - ved skriftlig accept fra oversætteren af ​​opgaven fra kunden. Fra det øjeblik er kunden forpligtet til at betale.
  4. Ved indgåelse af aftale om en ​​opgave giver kunden straks oversætteren alle dokumenter, ressourcer, ordlister og andre materialer, der er nødvendige for at opfylde opgaven, medmindre andet er aftalt i kontrakten. Hvis nøglemateriale til opgavens udførelse leveres for sent af klienten, vil fristen for levering af færdigt arbejde blive forlænget med en periode svarende til denne forsinkelse. I dette tilfælde har oversætteren stadig ret til at afvise opgaven.
  5. Afsendelsen af ​​de nævnte dokumenter er altid på bekostning af og risiko for kunden.
  6. Oversætteren kan betragte som kunde den person, der overdrog opgaven til oversætteren, medmindre denne person udtrykkeligt har nævnt, at han handler på vegne af tredjepart, hvis navn og adresse leveres til oversætteren ved aftalens indgåelse.
 2. Ændring og annullering af opgaver

  1. Hvis kunden efter aftalens indgåelse har væsentlige ændringer i opgaven, har oversætteren ret til at ændre deadline og / eller gebyr, eller at afvise ordren. I sidstnævnte tilfælde skal kunden betale den del af jobbet, der allerede er gennemført.
  2. Hvis klienten annullerer en opgave, skal han betale den del af jobbet, der allerede er gennemført, samt en kompensation baseret på en timesats for research, der allerede er udført vedrørende den resterende del af oversættelsen. Desuden skal kunden betale en fast kompensation på 25% af det aftalte gebyr, med et minimum på € 50 til dækning af administrationsomkostninger. Oversætteren sætter den del af opgaven, der allerede er oversat, til rådighed for klienten.
 3. Udførelse af opgave, fortrolighed

  1. Oversætteren er forpligtet til at udføre opgaven på bedst mulig vis i forhold til hans faglige evner og viden. Oversætteren behandler al information fra klienten som strengt fortrolig.
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, har oversætteren ret til at lade en tredjepart udføre (del af) opgaven uden at dette ændrer på oversætterens overordnede ansvar for den fortrolige behandling og korrekte udførelse af opgaven. Oversætteren kræver fortrolighed fra potentielle samarbejdspartnere. Oversætteren er dog ikke ansvarlig for eventuelle samarbejdspartneres brud på fortroligheden. Oversætteren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i tekster, som klienten leverede til ham / hende.
 4. Deadlines og leveringsdatoer

  1. Den aftalte leveringsdato er den definitive dag, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Det påligger oversætteren, så snart han / hun ved, at rettidig levering ikke er mulig, straks at informere klienten herom.
  2. I tilfælde af overskridelse af den aftalte frist, kan kunden, hvis udførelsen af ​​jobbet ikke kan være afsluttet inden for rimelig tid, annullere opgaven ensidigt. I dette tilfælde er oversætteren ikke forpligtet til at betale nogen kompensation. Levering anses for at have fundet sted på det tidspunkt, hvor den blev sendt. Levering af data, der sendes elektronisk, anses for at have fundet sted, når mediet har bekræftet transmissionen.
 5. Gebyrer og betaling

  1. Oversættelsesgebyr er normalt baseret på en sats pr. ord. For andet arbejde end oversættelse kan der opkræves et gebyr på basis af en timesats.
  2. Hvis en betalingsperiode er aftalt, skal betaling ske inden for denne frist. I alle andre tilfælde skal betalinger ske inden for 30 dage i overensstemmelse med europæisk direktiv 2000/35/EF.
  3. I tilfælde af forsinket betaling, anses betalingen som misligholdt. I så fald skal kunden betale den lovbestemte rente over fakturabeløbet fra forfaldsdato til tidspunktet for fuld afregning af fakturaen.
  4. Alle retslige og udenretslige inddrivelsesomkostninger, herunder advokatsalærer og omkostninger til gældsinddrivelse, betales af eller opkræves til kunden.
  5. I tilfælde af klientens manglende overholdelse af de aftalte betingelser, skal klienten øjeblikkeligt betale alle udestående fakturaer og / eller gæld, og oversætteren har ret til uden forudgående meddelelse eller retslig indgriben at suspendere yderligere leverancer og / eller ydelser eller til at anse opgaven som aflyst, uden at det berører hans / hendes krav om erstatning.
  6. Oversætteren har ret til, inden han begynder at arbejde, at anmode om betaling i rater under udførelsen af ​​opgaven. Hvis klienten i et sådant tilfælde ikke overholder betalingsbetingelserne i overensstemmelse med tredje afsnit i dette stykke, har oversætter ret til at suspendere sine forpligtelser og / eller annullere opgaven. I tilfælde af suspension og / eller ophævelse af opgaven forbeholder oversætteren sig ret til erstatning for det arbejde, der allerede er udført.
  7. Hvis klienten mener, at de beløb, som oversætteren fakturerer til ham/hende, er ukorrekte, er han/hun forpligtet til at gøre indsigelse skriftligt med præcis angivelse af hvilke punkter klienten finder forkerte indenfor betalingsperioden angivet i tredje punkt ovenfor. Hvis betingelserne i det tredje punkt ovenfor ikke er opfyldt, mister klienten ret til at gøre indsigelse mod ​​det fakturerede beløb.
 6. Klager og tvister

  1. Eventuelle klager over det leverede arbejde skal skriftligt indgives hurtigst muligt til oversætteren og under alle omstændigheder inden for 10 (ti) arbejdsdage efter levering. En indgiven klage fritager ikke klienten for forpligtelsen til at betale inden for den fastsatte betalingsperiode.
  2. Hvis klagen er berettiget, vil oversætterne forbedre eller erstatte arbejdet inden for en rimelig frist. Hvis oversætteren ikke med rimelighed kan overholde anmodningen om forbedring, skal der ske en nedsættelse af prisen.
  3. Klientens ret til at gøre indsigelse ophører, når han/hun har ændret det arbejde, der blev leveret eller har fået det ændret af en anden part og/eller efterfølgende har leveret det til en tredjepart.
 7. Ansvar, garanti

  1. Oversætteren er kun ansvarlig for tab eller skader, der er en direkte og påviselige følge af fejl i oversættelsen, for hvilken han kan holdes ansvarlig ved lov. Oversætteren er aldrig ansvarlig for nogen anden form for skade, såsom tab af fortjeneste eller skade som følge af forsinkelse. Ansvaret er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til fakturaen uden moms af den pågældende opgave og kan aldrig overstige € 2.000 eller tilsvarende pr. opgave.
  2. Uklarheder i teksten, der skal oversættes, fritager oversætteren for ​​ethvert ansvar.
  3. Vurderingen af, om en tekst, der skal oversættes/oversættelsen, medfører risiko for kropslig skade, er udelukkende på bekostning og risiko for klienten. Oversætteren har intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med krav fra tredjemand i forbindelse med kropsskade som følge af brugen af ​​det leverede arbejde. Dette ansvar påhviler alene klienten.
  4. Oversætteren er ikke ansvarlig for skade på eller tab af dokumenter, informationer eller nogen art af informationsbærere, der blev stillet til rådighed for udførelsen af ​​opgaven. Oversætteren er ikke ansvarlig for skade som følge af brugen af ​​informationsteknologi og telekommunikationsmidler.
  5. Klienten er forpligtet til at beskytte oversætteren mod ethvert krav fra tredjepart, hvor oversætteren ikke accepterer ansvar.
 8. Afslutning

  1. Oversætteren har ret til, hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser, samt i tilfælde af konkurs, domstolsadministration eller likvidation af klientens virksomhed, at ophæve opgaven helt eller delvist uden nogen forpligtelse til erstatning eller suspendere udførelsen heraf. I dette tilfælde kan oversætteren kræve øjeblikkelig betaling af, hvad der skyldes hende/ham.
  2. Hvis oversætteren på grund af omstændigheder, der er udenfor hans kontrol, ikke kan opfylde sine forpligtelser, har han/hun ret til at ophæve opgaven uden nogen forpligtelse til at betale erstatning. Hvis oversætteren på tidspunktet for force majeure allerede havde delvist opfyldt sine forpligtelser, har han/hun ret til at fakturere det allerede udførte arbejde separat, og kunden er forpligtet til at betale denne faktura, som var der tale om en særskilt aftale. Omstændighederne er omfattet, men er ikke begrænset til brand, ulykke, sygdom, arbejdsangreb, uroligheder, krig, statslige foranstaltninger, hindringer for transport og andre omstændigheder uden for hans/hendes indflydelse.
 9. Ophavsret

  1. Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, beholder oversætteren ophavsretten til oversættelser og andre tekster, der er produceret af oversætteren.
  2. Klienten skal sikre oversætteren mod alle krav fra tredjeparter for påstået krænkelse af ejendomsrettigheder, patent, forfattere eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med aftalens gennemførelse.
 10. Gældende lov og registrering på Virk.dk

  1. Den engelske udgave af disse vilkår og betingelser har prævalens over versioner på andre sprog.
  2. Aftalen mellem klient og oversætter er underlagt dansk ret.
  3. Alle tvister og krav er underlagt dansk domstol.
  4. Oversætteren er registreret hos Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) på Virk.dk under nummer DK 39039958.
Den seneste version af ovenstående vilkår og betingelser er fra 25. juni 2020.

besøg vores websted's om os, vores rejser etc.

tak for dit præference